Kompleksowe usługi księgowe

Proponujemy profesjonalną, kompleksową obsługę księgową opartą na  doświadczeniu  w prowadzeniu ksiąg podatkowych i rachunkowych, zróżnicowanych pod względem organizacyjno - prawnym.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości (operacji gospodarczych) w uproszczonej formie.

Księga została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, gdyż na jej podstawie dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania.

Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również działalność w zakresie wolnych zawodów; osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Ewidencja ryczałtowa

Ewidencja ryczałtowa to uproszczona ewidencja służąca  do ewidencjonowania przychodów i rozliczania podatków w formie ryczałtu.

Rozliczanie się w formie ryczałtowej jest możliwe dla: osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, tworzonych przez osoby fizyczne, spółek jawnych i partnerskich, pod warunkiem, że jej wspólnikami są jedynie osoby wykonujące wolny zawód.

Ryczałtowo mogą rozliczać się również osoby duchowne i osoby świadczące usługi najmu (dzierżawy, podnajmu itp.).

Wysokość stawki, jaką musimy zapłacić uzależniona jest od rodzaju działalności, jaką prowadzimy: 20% (dla większości wolnych zawodów); 17% (m. in. usługi parkingowe i wynajem samochodów); 8,5% (gastronomia); 5,5 % (branża budowlana, branża wytwórcza); 3% (handel).

Księga handlowa

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.) oraz  spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna). Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości według jej zasad, wiele obowiązków. Należą do nich ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy.

Sytuacja przedsiębiorstwa powinna być przedstawiona w sposób rzetelny i jasny, a polityka rachunkowości powinna zapewniać wyodrębnienie w rachunkowości  wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności.

Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W jego skład wchodzą: bilans,  rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rejestry zakupu i sprzedaży VAT

Podatnicy VAT rozliczający podatek od towarów i usług i składający deklaracje VAT mają obowiązek prowadzenia (rejestrów) ewidencji, które zawierać powinny następujące dane: kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, dane niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, kwotę podatku należnego, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji.

Przykładowe rozdaje ewidencji (rejestrów) dokumentującej przychody: czynności dokumentowanych fakturą wewnętrzną, dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług, dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, korekt - w związku z wystawianymi fakturami korygującymi.

Wspólnoty Mieszkaniowe 

Prowadzimy pełną  księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, w tym rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych, przychodów z tytułu pożytków oraz funduszu remontowego. Sporządzamy plany gospodarcze i wnioski kredytowe. Prowadzimy windykacje przedsądową. Nasi klienci mogą korzystać z aplikacji internetowej e-kartoteka, która pozwala na dostęp on-line do rozrachunków, planów gospodarczych, uchwał i forum wspólnoty.

Napisz do nas

Masz pytania albo szukasz więcej informacji?
Wypełnij formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.